RT Audacity - шаблон joomla Оригами
Image is not available
Slider
Image is not available
Slider
111   312 23

مطالب علمی-پژوهشی

علمی-پژوهشی

  • 1
  • 2
  • 3

تفسیر نتیجه آزمایش قند خون و انواع آزمایشات آن

تفسیر نتیجه آزمایش قند خون و انواع آزمایشات آن

قند خون ناشتا  FBS
سطح گلوکز خون ناشتا تفسیر
70-99 mg/dl طبیعی
100-125 mg/dl

پره دیابت: اختلال در قند ناشتا

(Impaired Fasting Glucose)

>126 mg/dl=

در بیش از یک نوبت آزمایش

دیابت
نمونه پس از 8-10 ساعت پرهیز از خوردن گرفته می شود.

تست تحمل قند OGTT
سطح گلوکز خون تفسیر
<140 mg/dl طبیعی
140-200 mg/dl

پره دیابت: اختلال در قند ناشتا

(Impaired Fasting Glucose)

>200 mg/dl

در بیش از یک نوبت آزمایش

دیابت

نمونه 2 ساعت پس از نوشیدن 75 گرم محلول گلوکز گرفته می شود.

تفسیر مقادیر به دست آمده مربوط به دوره حاملگی نمی شود.

غربالگری دیابت بارداری  GCT- Glucose Challenge Test
سطح گلوکز خون تفسیر
<140 mg/dl طبیعی
≥140 mg/dl

غیر طبیعی

نیاز به انجام آزمایش OGTT می باشد.

نمونه 1 ساعت پس از نوشیدن 50 گرم گلوکز گرفته می شود.

OGTT- Gestational Diabetes Diagnostic Test

تست تحمل قند (تست تشخیصی دیابت بارداری)

سطح گلوکز خون (سطح هدف) زمان جمع آوری نمونه
95 mg/dl ناشتا ( پیش از مصرف گلوکز)
≤180 mg/dl 1 ساعت پس از مصرف گلوکز
≤155 mg/dl 2 ساعت پس از مصرف گلوکز
≤140 mg/dl 3 ساعت پس از مصرف گلوکز

بالاتر بودن دو یا بیش از دو اندازه گیری از سطح هدف، به نفع تشخیص دیابت بارداری است.

نمونه 1 ساعت پس از نوشیدن 100 گرم گلوکز گرفته می شود.

ممکن است به جای 100 گرم، از 75 گرم گلوکز استفاده شود. اما در این صورت نمونه ساعت سوم گرفته نمی شود.