RT Audacity - шаблон joomla Оригами

سخن نخست

جایگاه آزمایشگاه و آزمایشگاهیان در تشخیص و درمان

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است                             گفتا تو خود حجابی، ورنه رُخَم عیان است

از قدیمالایام، پزشکان در تشخیص بیماریها، از تستهای آزمایشگاهی بهره میبردند در زمانهای خیلی دور که آزمایشگاه به شکل امروزی آن وجود نداشت، با انجام تستهایی به تشخیص بیماریها پی میبردند، شاید جالب باشد بدانید که در آن ایام، برای تشخیص بیماری قند، با چشیدن و یا مزمزه کردن ادرار بیمار، به دیابت پی میبردند و یا از روی رنگ ادرار به بیماری زردی و یا تشخیص هماچوری میپرداختند و یا از روی کدورت آن به مشکلات دستگاه ادراری از جمله عفونتها پی میبردند و ...

امّا اکنون با توجه به اینکه پزشکی قویّاً به سوی تشخیص بر پایه شواهد میرود، روز بروز بر اهمیت و نقش آزمایشگاه افزوده میگردد، همین بس که امروزه در محاکم مختلف، از جمله محاکم قضایی با استناد به مدارک پزشکی و آزمایشگاهی به قضاوت مینشینند، آنچه مهم است، جایگاه ویژه آزمایشگاه و آزمایشگاهیان در تشخیص بیماریهاست. دیگر کمتر میتوان بدون استناد به یافتههای آزمایشگاهی به تشخیص بیماری پی برد و این نشان از اهمیت همکاران آزمایشگاهی در چرخه درمانی دارد. امّا آنچه مدّ نظر این نوشتار است توجه به این نکته است که همکاران عزیزی که در این حیطه مشغول خدمتند اعم از پزشکان آزمایشگاه، کارشناسان و ... همگی از منزلت و جایگاه رفیعی برخوردارند. همانگونه که پزشکان بالینی دارای اعتبار و منزلتی خاص هستند، آزمایشگاهیان هم به همان نسبت و به جرأت میتوان گفت از جهاتی بالاتر از جایگاه پزشکان قرار دارند.

اکنون مشاهده میشود که بیرون از این خانواده بزرگ، مسئولین ذیربط با تصمیمگیریهای خود، مطابق شأن و منزلت آن عمل نمیکنند و از سوی دیگر در درون خانه به دلیل رقابتهای ناسالم، رفتار و حرکاتی انجام میشود که شأن و اعتبارمان رو به کاستی گذاشته و بیشترین عامل آن خودمان هستیم که با اعمال خود به افول این جایگاه تن دادهایم.

حکیم، کلمه زیبایی است که از گذشتههای دور به ما اطلاق میگردید، یعنی کسانیکه علاوه بر علم طبابت از علم حکمت و معرفت و... برخوردارند. چنین جایگاهی بقدری رفیع و بلندمرتبه است که پاداش زحمات آن را تنها خداوند میتواند عطا نماید و این یعنی بزرگی و عظمتی که برای شاغلین حِرَف پزشکی متصوّر است ولی به راحتی قداست آن شکسته شده و به  بهای اندک، تمامی ارزشها و منزلتها را از بین میبرند.

ای عزیز

آنگاه که تشخیص دردی را میدهی

آنگاه که نگاه ناامیدانهای را به امید مبدل میسازی

آنگاه که بر زخم بیماری، مرحم شفا مینهی

آنگاه که اشک شوق بر گونه معصومی مینشانی

آنگاه که به اضطراب بیماری، آرامش روحافزا میدهی

آنگاه است که فرشتگان در برابر عظمتت سر تعظیم فرود میآورند و بر بزرگیت گواهی میدهند. قدر و منزلت خود را بیش از گذشته بدان زیرا تو آن خوب روئی هستی که در حجاب ارزشهای مادی پنهان شدی وگرنه عظمت و بزرگیت به آسانی عیان میگردد.

مدیر مسئول