RT Audacity - шаблон joomla Оригами

23123

علمی-پژوهشی

ساختمان وتجهیزات بیمارستان در کنترل شیوع عفونت های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوکوس ها در بیمارستان نوشهر

استافیلوکوك هاي کواگولاز ،بتالاکتاماز منفی در تمامی اعضاء باز بدن ساکن هستند. درگذشته به عنوان عوامل غیر پاتوژن یا بیماري زاي ضعیف و عوامل آلوده کننده ثانویه قلمداد می شده اند. بیش از دو دهه از پیدایش استافیلوکوکوس هاي کواگولاز منفی به عنوان پاتوژن هاي فرصت طلب بخصوص در افراد داراي نقص سیستم ایمنی و بیماران داراي ایمپلنت می گذرد. بروز فزاینده عفونت هاي بیمارستانی ناشی ازاین باکتري ها شناسایی آنها را درحد گونه مطرح می سازد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی سویه هاي استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی جداسازي شده از 100 نمونه کلینیکی به روش هاي کشت و بیوشیمیایی بود. تعداد 100 نمونه استافیلوکوكوس هاي کواگولازمنفی ازنمونه هاي مختلف بالینی شامل: نمونه ادرار، پوست، زخم از بیماران مرد و زن مراجعه به بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس جداسازي شد. روش هاي فنوتایپی شامل کشت در بلاد آگار و مانیتول سالت آگار و DNase  و آزمون هاي بیوشیمیایی شامل تست اکسیداز، کاتالاز، استفاده از دیسک های باسیتراسین و فورازولیدون و نوویوسین بررسی گردیدند.

در این پژوهش توانستیم 35 جدایه از استافیلوکوکوس کواگولاز را با روش های فنوتایپی از محل های مورد نظر جداسازی و شناسایی نماییم.و از آنجایی که ساختمان بیمارستان و تجهیزات آن تاثیر بسزایی در پیشگیری و کنترل و انتشار عفونت های بیمارستانی دارد لذا اهمیت آن بیشتر نمود پیدا می کند.

ادامه مطلب...

بررسی اثر ضد میکروبی و ضد اتصالی دو لاکتوباسیلوس ﭘروبیوتیکی بر باکتری یوروﭘاتوژنیک اشرشیا کلی (UPEC)

باکتری یوروﭘاتوژنیک اشرشیا کلی UPECعامل یکی از عفونت های انسانی شایع در دستگاه ادراری می شود که حدود 10-20% زنان، علایم مزمن این عفونت را در طی زندگی خود تجربه می کنند. شدت بیماری به ویرولانس (بیماری زایی) باکتری عفونی و نیز حساسیت میزبان بستگی دارد. عفونت های ادراری معمولا در افرادی رخ می دهند که از نظر آناتومی و عملکردی، دستگاه ادراری سالمی دارند و معمولا به صورت تصادفی باکتری از مثانه به پیشابراه، کلیه ها و حتی جریان خون آن ها وارد می شود. از میان عوامل بیماری زایی که معمولا توسط  UPEC ها بیان می شوند، به نظر می رسد اتصال به سلول های اپی تلیال دستگاه ادراری(توسط عوامل چسبندگی/ادهسین ها) مهم باشد. (1)

اتصال UPEC به اپی تلیال دستگاه ادراری توسط تشکیل جوامع میکروبی مانند بیوفیلم صورت می گیرد. تشکیل این بیوفیلم باعث بقای طولانی مدت تر باکتری در مقابل پاسخ های ایمنی میزبان شده و در واقع یک منبع خفته از باکتری هاست که می تواند عفونت های شدید را در پی داشته باشد. برای تشکیل بیوفیلم، در ابتدا باکتری ها به سلول های سطحی متصل شده و به سرعت تقسیم می شوند. در ادامه این رشد و تقسیم، تغییرات فنوتیپی ای رخ می دهد که منجر به تشکیل جوامع میکروبی می شود. در نهایت باکتری ها از بیوفیلم جدا شده و به لومن مثانه وارد می شوند. سپس باکتری های جدا شده، به اپی تلیال مثانه متصل شده و بیوفیلم دیگری را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب...

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی هموسیستئین و CRP در مردان غیر فعال

طبق پژوهش های سازمان بهداشت جها نی هر سال 7/16 میلیون نفر به طور کلی در اثر بیماری قلبی-عروقی فوت می کنند. شواهد رو به رشدی نشان می دهد که گسترش بیماری های قلبی –عروقی زمینه التهابی دارد و التهاب سیستمتیک یا التهاب عمومی نقش محوری در پسشرفت آترواسکلروز ایفا می کند (1-2 ). همچنین 80 درصد حوادث قلبی ریشه غیر ژنتیکی دارند و یا روش زندگی افراد به ویزه فقر حرکتی ارتباط دارد (3).از سوی دیگر نشان داده شده است که با افزایش سن و بی تحرکی توده چربی یدن افزایش می یابد و افزایش توده چربی بدن به نوبه خود می تواند منجر به افزایش آدیپوست های التهابی از جمله IL-6 وαTNF- وCRP شود. سطح بالای هموسیستئین موجب عوارض متعددی از جمله آترواسکلروز ،ترومبوز وریدی و مشکلات متعدد قلبی-عروقی می شود (4). مطالعات بالینی بیان می کنند که افزایش هموسیستئین به مقدار 5 میکرو مول در لیتر مشابه افزایش کلسترول تام به مقدار 20 میلی گرم در دسی لیتر است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که ارتباط بین سطوح هموسیستئین تام و آترواسکلروز حتی قوی تر از ارتباط بین آترولسکلروز و کلسترول است (5-6). روند آترولسکلروز به عنوان یک التهاب مزمن تلقی می شود.

ادامه مطلب...

آزمایش قند خون در بیمارستان (با دستگاه گلوکومتر): منابع خطا و مدیریت آنها

در اندازه گیری قند خون در بیمارستان با دستگاهای گلوکومتر امکان ایجاد خطاها وجود دارد.هر دستگاهی در شرایط خاصی دچار خطا می‏شود.در محیط بیمارستان با صدها دستگاه و هزاران اپراتور شرایط برای خطا مستعد می‏باشد که می‏تواند کیفیت نتایج آزمایش قند خون را در بیمارستان تحت تأثیر قرار دهد.خطا می‏تواند در هر فازی از پره آنالیتک، آنالیتیک و پست آنالیتیک اتفاق بیفتد. منابع متداول خطا شامل بیمار،عوامل مداخله‏ گر(تداخلات)، اشتباه اپراتور،عوامل محیطی و نقص دستگاه می‏باشد. مدل‏های اولیه (قدیمی) گلوکومتر قابلیت کمتری در هشداربه اپراتور برای عوامل خطا داشتند. مدل‏های جدید گلوکومتر دارای کنترل درونی و ممیزی داخلی جهت شناسایی خطا و هشدار به اپراتوراز طریق عدم گزارش نتایج غلط را دارند.برخی از این پروسه ها وفرایند های کنترلی مربوط به ساختار نرم افزاری و مدیریت دادها است؛ و برخی مربوط به انجام دهندگان تست در بیمارستان نظیر تمیز کردن منظم دستگاه و کنترل نتایج جهت حصول اطمینان از نتایج صحیح عملکرد گلوکومتر است. پزشکان می بایست نسبت به منابعی که پتانسیل ایجاد خطا را دارند آگاه و هوشیار باشند و اقداماتی جهت کنترل خطا و به حداقل رساندن آسیب به بیمار را انجام دهند.در واقع حصول نتایج قابل اطمینان هم بستگی به کنترل داخلی که به تولید کنندگان دستگاها مربوط می شود و هم بستگی به نکاتی کنترلی (نظیر آموزش اپراتور ،اعتبار سنجی دستگاها، تعمیر و نگهداری دستگاها) که می بایست در بیمارستان انجام شود ، دارد.معرفی

ادامه مطلب...